Viime syksynä kunnanvaltuusto käsitteli Linnakallion asemakaavan laajennusta, jossa merkittävässä roolissa on kyseisen alueen luontoarvot. Erityisesti sen käsittelyn aikana pohdin, miten päätösten luontovaikutuksia saataisiin paremmin huomioitua jo valmistelussa ja niin, että päättäjät selvästi näkevät päätöstensä vaikutuksen luontoarvoille. Kaikki tämä täytyy ottaa huomioon jo ennen kuin ollaan valtuuston kokouksessa tekemässä lopullista päätöstä. Kun luontonäkökulmat ovat vahvemmin mukana valmistelun rakenteissa, tulokset ovat vaikuttavampia.

Kirjoitin aiheesta paikallislehti Pirkkalaiseen 17.2.2021.

Kirjoitukseni lähettämisen jälkeen Pirkkalan valtuusto hyväksyi ilmastotiekartan 15.2.2021 kokouksesssaan.

Miten huomioida luontovaikutukset päätöksenteossa

Luonto on itselleni ja monelle muullekin pirkkalalaiselle tärkeä hyvinvoinnin lähde. Virkistysarvojen lisäksi luonnolla on itseisarvo, se on tärkeä sellaisenaan. Olemme riippuvaisia luonnosta, sen tarjoamasta ruuasta ja vedestä sekä ilmastosta. Luonto vaikuttaa oleelliseesti kaikkeen toimintaan maapallolla. Siksi meidän kaikkien, myös Pirkkalan kunnan sekä pirkkalalaisten on tehtävä osamme luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Luonnon huomioiminen ja arvostaminen ei saisi jäädä yksittäisen luottamushenkilön tai luontoihmisten asiantuntemuksen ja aktiivisuuden varaan vaan sen on oltava oleellinen osa kunnan tapaa toimia ja päätöksenteon rakenteita. Ympäristönsuojeluun ja luonnon huomioimiseen on oltava riittävät työntekijäresurssit. Luonnon monimuotoisuus ja ilmastokriisin torjuminen tulee näkyä kunnan strategiassa entistä vahvemmin. Pirkkalan valtuusto on hyväksynyt luonnon monimuotoisuusohjelman. Ilmastotiekartta on tulossa pian hyväksyttäväksi. Päättäjien tehtävänä on seurata, että hyväksyttyjä ohjelmia ja niiden toimenpiteitä toteutetaan ja hyvät suunnitelmat viedään käytäntöön.

Maantieteellisesti pienessä mutta kovasti kasvavassa Pirkkalassa luontoarvoja joudutaan hyvin usein punnitsemaan, kun kaavoitamme uusia alueita. Ympäristöselvitykset ja kaavan vaikutusten arviointi myös maaperään, vesistöihin, eliölajeihin ja luonnon monimuotoisuuteen kuuluvat oleellisena osana prosessiin ja nämä tulee tehdä laadukkaina. Useimmiten ympäristövaikutuksia tulisi huomioida myös itse kaava-aluetta laajemmalta alueelta. Luontoselvityksiä ja vaikutusarviointeja kehittämällä päättäjät saavat parempaa tietoa kaavoituksen vaikutuksista ja tekevät tietoisempia päätöksiä myös luontonäkökulmat huomioiden.

Pirkkalassa meidän tulisi ottaa käyttöön ekologinen kompensaatio eli luontohyvitys. Mikäli kunta toiminnallaan, esimerkiksi rakentamalla uusia alueita, vähentää luonnon monimuotoisuuden arvoja, se tulisi kompensoida toisaalla lisäämällä luonnon monimuotoisuutta. Tämä voisi tapahtua esim. luontokohteiden suojelulla, soiden ennallistamisella tai lisäämällä metsän lahopuuta.

Ekosysteemitili on yksi tapa arvioida luontopääomaa ja tuoda näkyväksi ympäristölle haitallisia vaikutuksia ja toisaalta tuoda arvoa luonnonsuojelualueille tai päästöjen kompensoimiselle. Tämä tekisi näkyväksi tekemiemme toimenpiteiden vaikutukset ekosysteemeihin ja luontopääoman arvon Pirkkalassa.

Nykyinen lautakuntamalli, jossa yhdyskuntalautakunta kattaa yhdyskuntasuunnittelun ja valvonnan, yhdyskuntarakentamisen ja aluepalvelut, tilapalvelut sekä ruoka- ja puhtauspalvelut on toisaalta lisännyt eri tulosalueiden välistä yhteistyötä ja vähentänyt byrokratiaa. Luonnon huomioimisen näkökulmasta tilanne on saattanut heikentyä verrattuna entiseen, erilliseen ympäristölautakuntaan. Pirkkalan kunnan organisaatiossa ympäristönsuojelu on maankäytön alaisuudessa, mikä saattaa joissakin tilanteissa aiheuttaa sisäisiä ristiriitoja. Myös näitä hallinnon rakenteita on syytä arvioida.

Luonnon läheisyys on yksi merkittävä vetovoimatekijä Pirkkalassa. Ihmisen muokkaaman luontoympäristön (puistot) lisäksi me kuntalaiset sekä eliöt tarvitsemme ekologisia käytäviä, joita pitkin liikkua laajemmille yhtenäisille ja luonnontilaisille alueille. Pidetään yhdessä huolta arvokkaasta luonnostamme.

Sirpa Repo, kunnanvaltuutettu (vihr), pormestariehdokas