Aluevaalien ennakkoäänestys on alkanut ja vaalitentit ja -keskustelut käyvät kuumana. Viime viikolla tuskastuin, ettei sosiaalipalveluita tunneta eikä niistä myöskään juuri puhuta. Pirkkalainen-lehti julkaisi mielipidekirjoitukseni aiheesta 12.1.2022 lehdessä, teksti alla. Kirjoitus löytyy myös lehden nettisivuilta näköislehdestä.

Puhutaan myös soten sosiaalipalveluista

Aluevaaleissa on syytä puhua myös sosiaalipalveluista. Me ehdokkaat ja alueen asukkaat muistamme helpommin terveyspalvelut, jotka ovat useimmille tuttuja ja olemme näitä palveluita käyttäneet. On pohdittu viikon lääkärin vastaanotolle pääsyn takuuta ja sijaitseeko joka kunnassa terveysasema. Julkisessa keskustelussa sosiaalipalveluiden osuus on jäänyt vähemmälle.

Sosiaalipalveluille on ominaista, että niitä käyttävät ihmiset, joilla on fyysisiä tai sosiaalisia ongelmia, he ovat osa jotakin vähemmistöryhmää tai heidän elämänhallinnassaan  on pysyviä tai väliaikaisia haasteita. Aluevaltuuston on pidettävä heidänkin puoliaan ja huolehdittava laadukkaista sosiaalipalveluista, vaikka nämä ihmiset eivät aina itse jaksa pitää puoliaan eivätkä nämä ryhmät välttämättä ole suoraan edustettuna päätöksenteossa.

On tärkeää, että uudella hyvinvointialueella kiinnitetään heti alusta alkaen huomiota kaikkien väestöryhmien palveluiden tasavertaisuuteen. Palveluiden fyysisen saavutettavuuden lisäksi matkalla voi olla muitakin esteitä: tietämättömyyttä palveluista, häpeää tai pelkoa hakeutua palveluiden pariin, kieliongelmia, pelkoa syrjinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta.

Sosiaalihuoltolaissa määritellään mitä palveluita tällä hetkellä kunnan ja vuoden 2023 alusta hyvinvointialueen sosiaalipalveluina on järjestettävä, esimerkiksi (lista ei täydellinen): sosiaalityötä, sosiaalista kuntoutusta, perhetyötä, kotipalvelua, kotihoitoa, asumispalveluja, laitospalveluja, päihdetyötä, mielenterveystyötä, kasvatus- ja perheneuvontaa, opiskeluhuollon kuraattoripalveluja, kehitysvammaisten erityishuoltoa, toimeentulotuen antamista, kuntouttavaa työtoimintaa, päihdetyötä, omaishoidon tukea, lastensuojelua, perheasioiden sovittelua. Kyseessä on laaja paletti erilaisia palveluita ja työtä tekeviä ammattilaisia.

Myös Pirkanmaalla väestö vanhenee ja ikäihmisten palveluiden tarve kasvaa. Kotona asumista on tuettava päivätoiminnalla, kotiin tuotavilla palveluilla ja uusilla asumisratkaisuilla. Osa turvallista ikääntymistä on myös tieto siitä, että voinnin huonontuessa ja palvelutarpeen kasvaessa on mahdollisuus päästä palveluasumisen piiriin. Tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa ollaan parhaillaan siirtymässä kohti 0,7 hoitajan mitoitusta yhtä asukasta kohti. Mitoituksella tavoitellaan asiakkaille laadukasta ja yhdenvertaista palvelua.Yhtenä haasteena mitoituksen toteutumiselle on hoitoalan ammattilaisten saatavuus.

Lastensuojelun kasvaneet kustannukset ovat Pirkkalassakin puhuttaneet. Lastensuojelussa on tärkeää kohdata koko perhe oikea-aikaisesti. Varhaisessa vaiheessa saatavat palvelut keventävät pitkällä tähtäimellä lastensuojelun työkuormaa ja auttavat perhettä eli tuovat rahallista säästöä ja vähentävät perheiden inhimillistä kuormitusta. Hyvinvointialueella on kiinnitettävä huomiota lastensuojelun työntekijöiden hyvinvointiin ja työkuormaan, jotta asiakasmäärä työntekijällä pysyy kohtuullisena ja pitkäjänteiset asiakassuhteet ovat mahdollisia.

Hyvinvointialueella on luotava hyvät edellytykset moniammatilliseen työskentelyyn kaikissa sote-palveluissa. Terveyskeskuksen sijaan tulisi puhua sote-keskuksesta, jossa moninaisiin ongelmiin saa avun mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja kokonaisvaltaisesti eikä asiakasta pompoteta luukulta toiselle. Eri toimintojen tulee nivoutua yhteen ja tarjota palveluita ihmislähtöisesti. Näin voimme myös hillitä kustannusten kasvua. Työntekijät tarvitsevat lisäkoulutusta ja työn kehittämistä, jotta yhteistyö sujuu saumattomasti ja kaikkien ammattilaisten osaamista voidaan hyödyntää täysipainoisesti asiakkaan parhaaksi.

Aluevaaleissa voidaan turvata laadukkaat palvelut, torjua eriarvoisuutta ja edistää ihmisten yhdenvertaista kohtelua. Meidän on katkaistava hyvinvointierojen kasvu  ja varmistettava ennalta ehkäisevien palveluiden saatavuus.  

Sirpa Repo, aluevaaliehdokas, vihreätehdokasnumero 167