Luonnon monimuotoisuus on turvattava Suomessa

Olemme osa luontoa ja riippuvaisia luonnon hyvinvoinnista. Meidän on aktiivisesti etsittävä keinoja, joilla ihminen on kestävällä tavalla osa elonkirjoa.
Luonnonsuojelu on yksi oleellisista keinoista luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Suojellaan valtion omistuksessa olevat vanhat ja luonnontilaiset metsät ja jatketaan taloudellisia kannusteita yksityisille suojella luontoarvoilta arvokkaita metsiään. Suoluontotyypit ja -lajistot ovat merkittävä osa Suomen luonnosta, ennallistetaan ojitettuja soita kohti luonnontilaa.
Pirkanmaalla saataisiin turvattua ekologisia verkostoja ja luotua laajoja suojelualueita yhdistämällä Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistot ja perustamalla kansallispuisto Kintulammen ja Pukalanjärven alueelle.
Uudessa luonnonsuojelulaissa on tuotu vapaaehtoinen ekologinen kompensaatio osaksi lainsäädäntöä, sen tulisi olla velvoittava jotta jos mitenkään muuten luontoarvoja ei voida turvata, arvokkaan luontokohteen tilalle rakentavan tahon on suojeltava luontoarvoiltaan vastaava alue toisaalla.
Kasvava kaupunkiseutu on yksi riski luontoarvoille. Myös siksi rakentamisessa tulee edelleen hyödyntää mahdollisimman paljon jo kerran muokattuja ympäristöjä ja täydennysrakentaa. Ei rakenneta uusia moottoritieyhteyksiä keskelle luontoa. Rakennetussa ympäristössä voidaan edistää luonnon monimuotoisuutta hulevesikosteikoilla, niityillä ja viherrakenteilla.
Ilmastonmuutos on yksi tekijä, joka vaikuttaa luonnon muuttumiseen, mutta suuri vaikutus on sillä miten me täällä Suomessa itse toimimme. Suomen lajeista joka yhdeksäs ja luontotyypeistä lähes puolet on uhanalaisia. Suomen luontoa on suojeltava Suomessa.