Puheeni Pirkkalan valtuuston talousarviokokouksessa.

 

Hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut kuulijat,

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra julkaisee näkemyksiään maailman suurista kehityssuunnista megatrendien muodossa. Uusimmat tammikuussa 2023 julkaistut megatrendit ovat: Luonnon kantokyky murenee, Hyvinvoinnin haasteet kasvavat, Demokratian kamppailu kovenee, Kilpailu digivallasta kiihtyy, Talouden perusta rakoilee. Nämä trendit on huomioitava myös Pirkkalan kunnan toiminnassa ja vuoden 2024 talousarviossa.

Aloitetaan luonnosta. Vuonna 2020 valtuusto hyväksyi Pirkkalan luonnon monimuotoisuus-ohjelman. Se katsoo pitkälle vuoteen 2030 saakka, mutta myös tämän valtuuston tulisi tarkastella onko luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimia toteutettu riittävästi tai voisimmeko tehdä enemmän. Ensi vuodelle varattu määräraha uuteen luonnonsuojelualueeseen on hyvä askel. Entistä enemmän meidän on kuntana pohdittava lähiluonnon merkitystä ja kuinka onnistumme yhdistämään luonnon myös rakennettuun yhdyskuntarakenteeseen ja kuntana kasvamaan luonnon kannalta kestävällä tavalla.

Luonnon kantokykyyn liittyy myös huoli ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutusten hillinnästä. Pirkkalan tulee aktiivisesti etsiä ja vaatia ratkaisuja, joilla rakentamisen hiilijalanjälkeä pienennetään. Energiantuotannon vähäpäästöisyys on hyvässä vauhdissa, vaikeampaa muutoksen toteuttaminen on liikenne-sektorilla. Raitiotie on yksi mahdollinen ratkaisu kehittää joukkoliikennettä. Erityistä huomiota ja panostuksia tulisi suunnata kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin ja turvallisuuteen. Liikenteen päästöjen vähentymisen lisäksi siitä saa verrattomia arkiliikuntahyötyjä.

Siirrytään hyvinvointiin. Kunnalle jäi sote-uudistuksessa merkittävä rooli asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä. Fyysistä hyvinvointia edistetään talousarviossa mm. lukuisilla liikuntapaikkojen kehittämiseen liittyvillä aiheilla. Kulttuurin kehittäminen saa piristysruiskeen Pirkkala-kampuksen auditorion mahdollisuuksista sekä Kirkonkylän koulun yhteyteen avautuvasta näyttelystä.

Kunnan merkittävänä toimialana on sivistys. Varhaiskasvatus ja perusopetus luovat pohjaa jokaisen lapsen ja nuoren mahdollisuuksille jatkokoulutukseen ja työhön. Koulutuksen merkitys nousee yhä tärkeämmäksi globaalissa kilpailussa, joten panostukset koulutukseen on oltava jatkossakin korkealla tasolla. Ensi vuonna pääsemme eroon parakeista ja kaikki koululaiset pääsevät kunnollisiin tiloihin. Koulu on kuitenkin muutakin kuin vain fyysinen oppimisympäristö. Opettajien ja muun henkilökunnan ammattitaito ja yhteistyö ovat keskeisessä roolissa. Varhaiskasvatuksessa ja koulussa opitaan akateemisen oppisisällön lisäksi myös vuorovaikutusta, toisen huomioimista ja yhteistyötä, jotka ovat entistä tärkeämpi taitoja elämässä yleensä, mutta osaltaan lisäävät yhteenkuuluvuutta ja vähentävät kiusaamista.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittäminen ei ole ainoastaan kunnan tehtävä. On meidän jokaisen velvollisuus nähdä lapset ja nuoret ympärillämme ja olla välittäviä ja turvallisia aikuisia. Epäasiallisuuksiin, ilkivaltaan ja kiusaamiseen puuttuminen on jokaisen tehtävä niin kotona, koulussa ja työpaikoilla, harrastuksissa, joukkoliikenteessä, julkisissa tiloissa, pihoissa ja puistoissa.

Lopuksi vielä sananen demokratiasta. Sen vahvistamisessa niin kunnalla kuin meillä kuntapäättäjillä on omat roolimme. Voimme vahvistaa kuntalaisten osallisuutta ja tietoisuutta päätöksenteosta eri viestinnän ja tapaamisten keinoin. Se millä tavoin puhumme päätöksistä ja niiden valmistelusta, yhteistyöstä ja kunnan kehittämisestä, kaikki vaikuttavat kuntalaisten käsitykseen demokratiasta. Tämä aika kaipaa rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua.

Näillä ajatuksin ryhdymme päättämään Pirkkalan kunnan talousarviosta 2024. Kiitos viranhaltijoille hyvästä valmistelutyöstä ja poliittisille ryhmille keskusteluista.