Valtuuston 19.4.2021 kokouksessa keskusteltiin hallintosäännön päivityksestä, joka tammikuun 2021 valtuuston kokouksen jälkeen palautui valmisteluun ja nyt sitten päätöksentekoon.  Kyse oli kiinteistötoimituksia koskevan päätösvallan osittaisesta siirtämisestä maankäyttöinsinöörilta kunnanhallitukselle. Ote päätöstekstistä: ”Valtuuston palautuspäätöksen jälkeen kiinteistötoimituksia koskevan päätösvallan muuttamisen perusteita on selvitetty ja asiasta on käyty poliittisia neuvotteluja. Valmistelussa kiinteistötoimituksia koskeva toimivalta on muotoiltu jaetuksi siten, että kunnanhallitus päättäisi niiden yleisen alueen kiinteistötoimitusten hakemisesta, joihin sisältyy MRL:n mukaisia lunastettavia alueita. Maankäyttöinsinööri puolestaan hakisi kunnan puolesta kiinteistötoimitukset, mikäli kunnanhallitukselle ei ole määrätty ko. toimivaltaa ja toimisi kunnan edustajana kunnan alueella tehtävissä kiinteistötoimituksissa.”

Tein aiheesta muutosesityksen, jossa palattaisiin alkuperäiseen esitykseen eikä kunnanhallitukselle lisättäisi toimivaltaa kiinteistötoimitusten hakemisen osalta. Jättämäni esitys voitti äänestyksessä pohjaesityksen äänin 22-19, 1 tyhjä, 1 poissa. Alla valmistelemani puheenvuoro, joka taustoittaa, miksi muutos ei mielestäni ole perusteltu eikä sillä saavuteta lisää avoimuutta tai läpinäkyvyyttä.

Tämänkin asian valmistelu- ja päätösprosessissa harmittaa, miten valtuuston yhteistä keskustelua käydään ja yhteisiä ratkaisuja ei aidosti mielestäni yritetä etsiä.

Valtuustoon valmistelemani puheenvuoro 19.4.2021

Hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja kuntalaiset. Haluan nostaa esille joitakin näkökulmia liittyen kiinteistötoimituksia koskevan päätösvallan muuttamiseen.

Ensimmäinen ongelma esityksessä on ettei sitä tarvita mihinkään. Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa ja hyväksyy kaavat. Valtuuston on kaavaa hyväksyesssään pitänyt harkita myös maankäytön mahdolllisuudet ja vaikutukset. Kiinteistötoimituksen hakeminen on luonteeltaan kaavan toimeenpaneva päätös, joten en näe syytä miksi kunnanhallituksen tämä pitäisi tehdä.

Kunnalla on velvollisuus toteuttaa asemakaavojen yleiset alueet eli esimerkiksi katu- ja virkitysalueet. Yleisillä alueilla on tarkoituksensa ja kaavoitus on tehty kokonaisuudeksi meille kaikille kuntalaisille. Yhteiset virkistysalueet lisäävät viihtyisyyttä ja hyvinvointia ja kuntalaisilla on mielestäni oikeus olettaa, että myös katu- ja virkistyalueet toteutetaan kaavoituksen mukaisesti. Tarveharkinta näille alueille tehdään asemakaavoituksessa, ei sen jälkeen.

Ehdotuksen suurempi ongelma on mielestäni millaisen kuvan muutos antaa päätöksenteosta. Vaikka esitystä perustellaan avoimuudella ja läpinäkyvyydellä, mielestäni se ei edistä sitä. Avoimuutta on, että poliittisesti hyväksyttä asemakaavaa toteutetaan yhteisesti sovituin periaaattein myös yleisten alueiden osalta eikä kenenkään kuntalaisen tarvitse arvuutella millainen kunnanhallitus sattuu silloin olemaan vallassa, jos kaavan yleisiä alueita ryhdytään lunastamaan. Kenen maanomistajan kohdalla käytetään poliittista harkintaa ja kenen ei? Millä perustein harkintaa tehtäisiin, jotta kuntalaisten tasa-arvoinen kohtelu toteutuu?

Ajat ja yhteiskunnan tarpeet muuttuvat ja on varmasti kaikkien etu, että kaavoja toteutetaan ripeästi. Aiemmin kuulemissani muutoksen perusteissa on kannettu huolta vanhentuneista kaavoista ja niiden käynnistämisestä ilman poliittista harkintaa. Jos kaava on vanhentunut, eli sitä ei ole merkittävissä määrin toteutettu 13 vuoden kuluessa, kaavoituksen on pidettävä huoli sen tarkastamisesta ajan tasalle enkä tällaisissa tapauksissa kannata, että vanhentuneita kaavoja käynnistetään. Jos tässä prosessissa nähdään olevan ongelmia, tehokkaampiakin tapoja luulisi löytyvän ohjaamaan joko kaavojen ripeää toteuttamista tai niiden ajantasaisuus-tarkasteluja kuin odottaa että ollaan siinä vaiheessa että yleisiä alueita ryhdytään lunastamaan ja sitten puuttua peliin. Mikäli kaava on pääosin toteutettu ja vaikkakin kalenteri-iältään vanha, mielestäni on perusteltua viedä se loppuun myös yleisten alueiden osalta.

Näiden ajatusten pohjalta mielestäni tulee palata takaisin alkuperäiseen hallintosäännön kirjaukseen tältä osin ja esitän että: maankäyttöinsinöörin toimivallan 1) kohtaa ei muuteta eikä kunnanhallitukselle lisätä toimivaltaa kiinteistötoimitusten osalta.

(2min aikarajan vuoksi jätin toiseksi viimeisen kappaleen kaavojen vanhentumisesta kokouksessa lukematta eikä tästä aihepiiristä kokouksessa juurikaan tällä kertaa keskusteltu)